Undervisningsmiljø

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (LBK nr. 316 af 5.5.2017 ) fastlægger retningslinjerne for behandling af undervisningsmiljøet på NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN  (NEXT) og en lang række øvrige uddannelsesinstitutioner.

 

I NEXT’s årlige elevtilfredsheds-undersøgelser (ETU)  på både EUD/Eux og gymnasieområdet  indgår en række spørgsmål målrettet kortlægningen af undervisningsmiljøet i de enkelte uddannelser.

 

To arbejdsgrupper med henholdsvis ledere og medarbejdere fra henholdsvis gymnasieuddannelserne og skolens erhvervsuddannelser er p.t. i færd med at definere et fælles koncept i hver af de to uddannelsesområder, der skal sikre, at skolen mere systematisk og koordineret arbejder med resultaterne af disse undersøgelser med sigte på implementering af koncepterne primo 2018.

 

Implementeringen af de to nye fælles koncepter vil tage afsæt i resultaterne fra den igangværende (november 2017) elevtrivselsundersøgelse i skolens erhvervsuddannelser  og den kommende elevtrivselsundersøgelse i skolens gymnasieuddannelser. I forhold til sidstnævnte afventer skolen dog stadig besked fra Undervisningsministeriet om den spørgeramme, som skal anvendes samt tidspunkt for eksekvering af undersøgelsen, der forventes at finde sted i februar/marts 2018.

 

På EUD-området forventes bl.a. nedenstående spørgsmål  - her fra ETU-undersøgelsen på NEXT i 2016 –  fortsat at kunne belyse elevernes oplevelse af det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø:

 

 

 

Hertil kommer bl.a. følgende øvrige spørgsmål fra ETU-undersøgelsen i 2016, som gentages i ETU-undersøgelsen i 2017: 

 

Tabel 1: Uddrag af ETU-undersøgelsen 2016 i erhvervsuddannelserne på NEXT

På Gymnasieområdet har skolen på tilsvarende vis hidtil arbejdet med eksempelvis følgende spørgsmål til belysning af gymnasieelevernes oplevelse af det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø:

Handlingsplan 2017

I samarbejde og dialog med lærere, elever og lærlinge og på baggrund af analyserne ovenfor af det psykiske, æstetiske og fysiske undervisningsmiljø på NEXT i henholdsvis gymnasieuddannelserne og erhvervsuddannelserne,  har skolen i sær haft fokus på følgende indsatser i  det forløbne år:

 

1.Initiativer til fremme af undervisningsmiljøet indenfor enkelte eller på tværs af alle fire gymnasieretninger (HHX, HTX, STX og HF) på NEXT i 2017:

 

a) Forældre-elev samtaler forud for valg af studieretning blandt eleverne i 1.G

 

b) Styrket undervisningsdifferentiering og elevinddragelse i den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen

 

c) Koordinering af den tidsmæssige placering af større skriftlige opgaver - mellem lærerne på tværs af fagene

 

d) Fortsat udvikling og implementering af et fælles redskab til kvalificeret og løbende diagnosticering af skolens undervisningsmiljø - den såkaldte LP-model (forkortelse for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse)

 

e) Idekatalog for øget elevtrivsel udarbejdet i samarbejde med elevrådene

 

f) Tværfaglige undervisningsforløb med fokus på innovation og kreativitet

 

g) Flere og mere forskellige sociale elev-arrangementer 

 

 

2.Initiativer til fremme af undervisningsmiljøet indenfor enkelte eller på tværs af alle erhvervsuddannelserne på NEXT i 2017 :

 

a) Flere og mere differentierede sociale arrangementer for eleverne i EUD på NEXT

 

b) Tilbud om udvidet individuel socialpsykologisk rådgivning

 

c) Digitalisering af undervisningsmaterialer – større og mere fleksibel tilgængelighed for eleverne

 

d) Fortsat udvikling og implementering af et fælles redskab til kvalificeret og løbende diagnosticering af skolens undervisningsmiljø - den såkaldte LP-model (forkortelse for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse)

 

e) Forbedring af studiemiljøet - faglig identitet og tydelighed i værksteder og teorilokaler i de respektive fag

 

f) Tydeligere og mere kvalificeret individuel feed-back i læringsforløbet for den enkelte elev