Kvalitet

NEXTs kvalitetssystem og procedure - en oversigt

NEXTs kvalitetssystem og procedurer er opbygget således, at det kan målrette og operationalisere skolens arbejde med at forbedre kvaliteten af vore uddannelsestilbud.

 

Af samme grund er det afgørende for skolen, at arbejdet med kvalitetsudvikling er tæt sammenhængende med skolens organisatoriske opbygning, således at den direkte sammenhæng mellem ansvar og indflydelse kan bibeholdes - også på kvalitetsområdet.

 

Kvalitetssystem og -procedurer er derfor et led i skolens decentrale organisation, sådan at målinger, indsatser og handlingsplaner kan varetages tættest muligt på interessenterne. Den udførende del af kvalitetsarbejdet er ansvarsmæssigt forankret i de enkelte inspektørområder.

 

Ansvarlige er uddannelsecheferne, den lokale ledergruppe sammen med dennes stab (vejledere, lokale udviklingskonsulenter og øvrigt administrativt personale).

 

Skolens direktion og tilhørende stab udmelder mål og rammer for de enkelte elementer i kvalitetsarbejdet, sikrer metoder og procedurer, samt opfølgning og videndeling på tværs af skoleområderne. Dette sker i sammenhæng med tilblivelse af skolens Virksomhedsplan for det kommende år. Dette betyder konkret:

 

  • at årets selvevalueringsområde(r) udmeldes i forbindelse med rammesætningen for det kommende års virksomhedsplan
  • at der følges op i henhold til opfølgningsrytmen for virksomhedsplanen minimum op til de 4 årlige bestyrelsesmøder

 

Følgende indikatorer indgår i skolens kvalitetssystem:

  • Tilfredshedsmålinger: Elever/studerende. Medarbejdere. Virksomheder. Kursister(AMU)
  • Karakterstatistikker
  • Gennemførelsesprocenter/Frafaldsanalyser
  • Lokale undervisnings/studieplaner i henhold til lovgivningen herunder evaluering af den konkrete undervisning
  • Virksomhedsplan
  • Undervisningsmiljøundersøgelser
  • Lærerkompetenceudvikling herunder MUS

 

Skolen er underlagt en række lov- og bekendtgørelsemæssige krav til kvalitetsarbejdet - det gælder:

 

 

Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser

LBK nr 1077 af 08/07/2016

 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

BEK nr 367 af 19/04/2016

 

Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

LBK nr 771 af 10/06/2015

 

Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

BEK nr. 23 af 11/01/2005

 

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

BEK nr. 23 af 11/01/2005

 

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

BEK nr 724 af 21/06/2013

 


Kontaktperson

Tøger Kyvsgaard

Kvalitetschef

35 86 35 7020 46 73 68