Pædagogik

Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

NEXT har som mål at give alle elever og kursister den bedst mulige uddannelse, hvor elevens/kursistens læring altid er i centrum, og hvor arbejdsmarkedets behov for uddannet arbejdskraft imødekommes. På NEXT sker læring i et respektfult samarbejde mellem underviser og elever/kursister.

 

Relationer og læringsmiljøet i centrum

Alle undervisere på NEXT mødes fast flere gange om måneden for i grupper på fire til otte kolleger at diskutere problemstillinger fra undervisningen. Målet er, at elever og lærer i samspil får skabt de bedste betingelser for at læring kan finde sted i den enkelte klasse.

 

Det betyder for eksempel at årsagerne til fravær, uro, trivselsproblemer med videre løbende undersøges for at minimere risikoen for ”ikke-læring”.

 

Alle undervisere og ledere på NEXT er uddannet i brugen af LP-modellen (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse). Det er en model, der netop tager udgangspunkt i at minimere årsagerne til læringsproblemer hos den enkelte elev eller klasse.

 

LP-modellen har et systemteoretisk afsæt, hvilket betyder at faktorerne til læringsproblematikker ikke nødvendigvis skal findes hos den enkelte elev, men også i de omgivelser eleven indgår i.

 

På NEXT har vi med andre ord et primært fokus på relationer mellem lærer/elev og elever imellem.

 

Styrket team-samarbejde

At arbejde i pædagogiske teams betyder på NEXT, at lærere er sammen om at løfte de pædagogiske udfordringer, der naturligt opstår i og omkring en undervisningssituation.

 

På NEXT dyrker vi en team-kultur, hvor lærere og ledere bruger hinanden som daglige sparringspartnere, og hvor videndeling er en del af den daglige arbejdsgang på skolen. Ofte har en lærer en kollega til at observere sin undervisning, for at finde ud af hvor læreren kan forbedre sin undervisning, og hvor der er særlige gode elementer, som med fordel kan deles med andre kolleger.

  

Styrket differentiering

NEXTs pædagogiske og didaktiske grundlag bygger på en forståelse af, at den enkelte elevs faglige, sociale og personlige forudsætninger har betydning for det læringsforløb, som eleven gennemlever.

 

Der arbejdes aktivt med, at elever og kursister mødes på et passende udfordrende fagligt niveau, og der tages højde for elevernes forskellige præferencer gennem differentieret undervisning.

 

Kompetenceudvikling af lærere

Alle fastansatte lærere på NEXT modtager en pædagogisk uddannelse. Gymnasielærere gennemgår et gymnasielærer-pædagogikum, faglærere (ansat efter 2010) en diplomuddannelse i erhvervspædagogik, og lærere (ansat før 2010) får løbende opdateret deres underviserkompetencer, bl.a. via et modul på diplomniveau i erhvervspædagogik.

 

Den pædagogiske kompetenceudvikling sikrer, at lærernes faglige viden på bedst mulige måde formidles til elever og kursister.

 

På NEXT er det alle medarbejderes ansvar at sørge for, at der altid skabes optimale vilkår for god undervisning og for elevernes trivsel.

 


Kontaktperson

Ulrik Bak Nielsen

Udviklingsdirektør

23 23 13 59