Kvalitet

(Beskrivelse er p.t. under forandring – Ultimo december 2017 forventes skoleledelsen at træffe Beslutning om nyt kvalitetskoncept)  

 

NEXTs kvalitetssystem og procedure - en oversigt

 

NEXTs kvalitetssystem og procedurer er opbygget således, at det kan målrette og operationalisere skolens arbejde med at forbedre kvaliteten af vore uddannelsestilbud.

 

Af samme grund er det afgørende for skolen, at arbejdet med kvalitetsudvikling er forankret i skolens organisatoriske opbygning, sådan, at den direkte sammenhæng mellem ansvar og indflydelse kan bibeholdes - også på kvalitetsområdet.

 

Kvalitetssystem og -procedurer er et led i skolens decentrale organisation, sådan at målinger, indsatser og handlingsplaner kan varetages tættest muligt på interessenterne. Den udførende del af kvalitetsarbejdet er ansvarsmæssigt primært forankret i de enkelte uddannelseschef- eller rektor-områder.

 

Skolens direktion og tilhørende stab udmelder mål og rammer for de enkelte elementer i kvalitetsarbejdet, sikrer metoder og procedurer, samt opfølgning og videndeling på tværs af skoleområderne. Dette sker i sammenhæng med tilblivelse af skolens virksomhedsplan for det kommende år. Dette betyder konkret:

 

* at årets selvevalueringsområde(r) udmeldes i forbindelse med rammesætningen for det kommende års virksomhedsplan

 

* at der følges op i henhold til opfølgningsrytmen for virksomhedsplanen minimum op til de 4 årlige bestyrelsesmøder

 

Følgende indikatorer indgår i skolens kvalitetssystem:

  • Tilfredshedsmålinger: Elever/studerende. Medarbejdere. Virksomheder. Kursister(AMU)
  • Karakterstatistikker
  • Gennemførelsesprocenter/Frafaldsanalyser
  • Lokale undervisnings/studieplaner i henhold til lovgivningen herunder evaluering af den konkrete undervisning
  • Overgang til videregående uddannelse
  • Virksomhedsplan
  • Undervisningsmiljøundersøgelser
  • Lærerkompetenceudvikling herunder MUS

 

 

Skolen er underlagt en række lov- og bekendtgørelsesmæssige krav til kvalitetsarbejdet - det gælder:

 

Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser LBK nr. 271 af 24/03/2017

 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

BEK nr 367 af 19/04/2016

 

Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

LBK nr 771 af 10/06/2015

 

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 497 af 18/05/2017)

 

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (LBK nr. 316 af 05/04/2017)

 

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.(BEK nr. 544 af 24/05/2017)