Indkøbspolitik

Formål

Indkøbspolitikken fastlægger de overordnede retningslinjer og rammer for indkøbs­dispo­sitioner på NEXT. Alle skolens indkøb af varer og tjenesteydelser er omfattet af indkøbspolitikken. Det overordnede formål med NEXTs indkøbspolitik er at opnå bedst mulig udnyttelse af skolens samlede ressourceanvendelse på indkøbsområdet.

 

Indkøbspolitikken skal respektere skolens decentrale struktur. Det er væsentligt, at ledelsen i yderste led af organisationen påtager sig det fulde budgetmæssige ansvar, herunder indkøb af varer og tjenesteydelser. Som udgangspunkt ser skolen gerne, at der handles lokalt, så­fremt man sikrer et økonomisk fordelagtigt indkøb, og at gældende lovgivning om udbud og indkøb overholdes.

 

Bygge- og anlægsopgaver er ikke omfattet af indkøbspolitikken – men reguleret af andre ud­buds­regler.

 

Overordnede regler

  • I det omfang, der er indgået indkøbsaftaler, det kan være Indkøbsfælleskabet Sjælland, SKI eller FMaftaler, skal disse som udgangspunkt anvendes.

 

  • Skolens decentrale indkøbere inddrages i arbejdet med indgåelsen af kontrakter samt vurdering/evaluering af disse.

 

  • Skolens økonomisystemer understøtter ønsket om mindst mulige transaktions­omkostninger, herunder e-handel, elektronisk fakturering m.m.

                                                                 

  • Skolen forventer, at vores leverandører følger gældende kollektive overenskomst­mæssige løn- og arbejdsvilkår på det aktuelle ansættelsesområde eller de vilkår, der sædvanligt gælder for tilsvarende arbejde, og viderefører dette krav over for evt. underleverandører samt disse underleverandører.

 

  • Det er en central målsætning for indkøb på NEXT, at der løbende og altid indgår en afvejning af den bedst mulige kvalitet i forhold til prisen, og at prin­cippet "økonomisk mest fordelagtige indkøb” efterleves.

 

Organisering og brugerinvolvering

NEXTs indkøb foregår i et koordineret decentralt samarbejde. Hermed forstås, at generelle aftaler med leverandører indgås centralt i det omfang, der er behov her­for. De enkelte indkøb og disponeringer foretages inden for de fælles aftaler og øvrige ram­me­betingelser decentralt på de enkelte skoleområder.

 

Direktionen vurderer behovet for yderligere aftaleområder. Endvidere gennemgås eksister­ende og udløbne aftaler for at få truffet beslutning om, hvorvidt der skal etableres nye af­taler, og hvordan arbejdet skal tilrettelægges.

 

Der kan etableres interne ad hoc brugergrupper, som skal bidrage med den faglige kompe­tence, herunder bidrage ved udarbej­delse af kravspecifikationer ved udbud mv.

 

Direktionen følger brugen af skolens aftaler.

 

Hvad betyder indkøbspolitikken for leverandørerne?

NEXT ønsker langsigtede samarbejdsrelationer med professionelle og konkurrence­dygtige leverandører. Samarbejdet skal bære præg af hæderlighed og professio­nalisme, og der skal herske åbenhed og fortrolighed mellem parterne.

 

NEXTvil behandle enhver leverandør samt potentiel leverandør med baggrund i lighed og saglighed. Ingen leverandør må forhindres i at afgive tilbud ud fra ikke saglige krav. Lokale leverandører konkurrerer på lige fod med alle andre leverandører. NEXT foretager indkøb ud fra forretningsmæssige kriterier, hvori indgår pris, kvalitet, leveringsforhold, lager­binding, miljøbelastning mv.

 

Leverandørerne skal opfylde offentlige påbud såsom lovbestemmelser, myndighedskrav, EU-direktiver, standarder, prisbestemmelser, fremstillings- og varemærkningsforskrifter samt patentrettigheder.


Kontaktperson

Per Bertelsen

Driftsleder

33 88 09 1861 22 23 27